برای پسر باران علی عامه‌کن
Published March 5, 2020
|
4 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  پسر باران، که با ابرهای بهاری زاده شد، بر جنگل‌های گیلان بارید و رویید و سبز شد، اما نابهنگام، توفان مرگ درخت زندگی‌اش را شکست. ده سال از آن زمان می‌گذرد، چرخش فصل‌ها و دوباره در اسفندماه که ماه زایش و رویش است، پسر باران میان ما نیست و هست. https://ketabak.org/zs8bp
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00