سنت‌های نوروزی از نگاه و دستان ثریا قزل‌ایاغ، نوروز در راه است
Published March 2, 2020
|
10 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  نوروز در راه است! نوروز در راه است! نوروز در راه است. جشن ساده‌ای در ستایش باروری زمین! باقی‌مانده از عصر کشاورزی که برای‌مردمان‌، رسیدن بهار به معنی پایان افسردگی زمین‌ و گرسنگی ‌بود و مژده‌ فراوانی! https://ketabak.org/we6r9
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00