باز باران با ترانه در خاطره جمعی چند نسل از کودکان و بزرگسالان
Published February 29, 2020
|
9 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  شاید اگر روزی قرار باشد که شعر کودک و نوجوان را با خود شعر کودک و نوجوان تعریف کرد، نه کلامی افزون‌تر از آن گفت، می‌شود شعر «باز باران با ترانه» را معیاری برای تعریف شعر کودک با شعر کودک دانست. شعری که تا مرزهای خاطره جمعی چند نسل از ایرانیان که از ده سالگی یا پیش از این سن، این شعر را شنیده یا خوانده‌اند، رفته است و اکنون چون تک چراغی بر در خانه شعر کودک و نوجوان ایران می‌سوزد و نور می‌پراکند. https://ketabak.org/9y442
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00