کتاب صوتی خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری - احمد شاملو
Published January 24, 2020
|
12 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  «قوقولی قوقو سحر شد سیاهی دربه درشد فرشته ها دویدن ستاره ها رو چیدن خورشید خانم در اومد با یک شفق سراومد تا شب نکرده حاشا بچه ها بیاین تماشا!» https://ketabak.org/t67ow
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00