آلبوم دوازدهم: هر دو روی ماه تاریک است
Published January 18, 2020
|
136 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  The story of Pink Floyd, and their remarkable album, "The Dark Side of the Moon" All Tracks by: Pink Floyd Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor1: Modiseh   کد تخفیف 40هزار تومانی برای خرید بیش از 300هزار تومان: Album Sponsor2: Ponisha (online outsourcing website) All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali Website   WWW.ALBUMPOD.COM Telegram       Twitter        Instagram حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00