ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការប្រយុទ្ធ​តទល់​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​រដា្ឋភិបាល​សីហនុ
Published January 7, 2014
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅសប្តាហ៍មុន វ៉ាន់ឌីកាអុន លើកអំពី​សហប្រតិបត្តិការ​យោធារវាងគណបក្សកុម្មុយ​និស្ត​ខ្មែរ​និង​គណបក្ស​​ កុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម។ នៅសប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌីកាអុន បរិយាយ​អំពីការ​ប្រយុទ្ធ​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និងរដ្ឋាភិបាលសីហនុ។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00