ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការ​កកើត​ឡើង​នៃ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរ​ក្រហ​ម​ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ​១៩៦៧។
Published December 31, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ក្នុងនាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន សូម​​និយាយ​រៀបរាប់​ពី ការកកើត​ឡើង​នៃ​កងប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរក្រហម នៅ​ចុងឆ្នាំ ១៩៦៧។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00