ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ដើម​​កំណើត​​នៃ​​ចលនា​​របស់​​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម (ភាគទីពីរ)
Published November 20, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  កាលពី​សប្តាហ៍​មុន នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរ ​វ៉ាន់ឌី កាអុន បាន​និយាយ​លើក​ឡើង​ពី​ដើម​កំណើត​នៃ​ចលនា​ខ្មែរក្រហម។ ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​និយាយ​រៀបរាប់​ពី​​ដើម​កំណើត​នៃ​ចលនា​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម ភាគទី២។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00