ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ដើម​​កំណើត​​នៃ​​ចលនា​​របស់​​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម
Published November 13, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  កាលពី​សប្តាហ៍​មុន នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរ ​វ៉ាន់ឌី កាអុន បាន​និយាយ​លើក​ឡើង​ពី​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​និយាយ​រៀបរាប់​វិញ​ម្តង​ពី​ដើម​កំណើត​នៃ​ចលនា​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម។ តើ​ចលនា​នេះ ដែល​ប្រកាន់​យក​របប​កុម្មុយនិស្ត​ម៉ៅនិយម មាន​ប្រភព​មក​ពីណា?
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00