ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - អត្តចរិត​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ ក្នុង​ថ្ងៃ​១៧​មេសា ១៩៧៥
Published November 5, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម ចូល​មក​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​១៧ មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥ អ្នក​ដឹកនាំ​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន ដូច​ជា​អ្នក​អង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមត្ត ជាដើម បាន​ទៅ​សុំ​ជ្រក​កោន​នៅ​ស្ថានទូត​បារាំង។ ប៉ុន្តែ​នេះ គឺ​ជា​ការ​មួយ​ដ៏​ពិបាក​ព្រោះ​តែ​ស្ថានភាព​នយោបាយ​នៅ​ពុំ​ទាន់​ច្បាស់​លាស់។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00