ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ ទីក្រុង​​ភ្នំពេញ​បាន​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​កណ្តាប់ដៃ​ពួក​ខ្មែរក្រហម​
Published October 29, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥--ទីក្រុង ភ្នំពេញ បាន​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​កណ្តាប់​ដៃ​ពួក​ខ្មែរក្រហម​ បន្ទាប់ពី ពួក​នេះ បាន​ឃោសនាថា ពួក​គេ នាំ សន្តិភាព មក​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ។ ប៉ុន្តែ​តាម​ការពិត គឺ​ជា​ការ​ចាប់​ផ្តើម​​បោស​សំអាត​មួយ​បែប​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ទាំងមូល​ ក្រឡាប់ចក្រ​តែ​ម្តង។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00