ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការបែកបាក់នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
Published October 15, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ​ដែល​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ ៩ តុលា​ឆ្នាំ​១៩៧០ បាន​វិវត្ត​បន្តិចម្តងៗ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​​ការប្រេះឆា​មួយ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់សំគាល់​ចាប់​តាំង​ពីខែ​កុម្ភះ​ឆ្នាំ ១៩៧១។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00