ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - របប​នយោបាយ​​នៃ​​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​​ឆ្នាំ​​ ១៩៧០​
Published October 8, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ការ​ប្រកាស​របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៩​តុលា​ឆ្នាំ ១៩៧០- ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដ៏សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ។ តើ​របប​នយោបាយ​នេះ បាន​កកើត​ឡើង​តាម​បែបបទ​ដូចម្តេចខ្លះ??
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00