ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការ​ឈាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ភាព​រលំ​រលាយ​នៃ​របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ
Published September 25, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  បន្ទាប់​ពី​បាន​ឆ្លង​កាត់ស្ថានភាពមួយ​ដ៏​ពិបាក និង​ដ៏ស្មុគស្មាញ​​ របប​​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​ត្រូវ​ពួកខ្មែរ​ក្រហម​វាយ​ប្រហារ​យ៉ាង​សាហាវ ​បាន​​វិវត្ត​ឆ្ពោះ​ទៅរកការ​រំលំរលាយ។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00