ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ការ​​ប្រកាស​​របប​​សាធារណរដ្ឋ​​នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៧០​
Published September 4, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧០ នៅ​ពេល​ដែល​កងទ័ព កុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បង្កើត​អសន្តិសុខ​ពាស​ពេញ​ប្រទេស​កម្ពុជា សភា​ទាំង ២ បាន​សំរេច​បង្កើត​របប​សាធារណរដ្ឋ​នៅ ថ្ងៃ ៦ តុលា​ឆ្នាំ ១៩៧០។ នៅ​ថ្ងៃ ៩​តុលា​ឆ្នាំ ១៩៧០ ដដែលនេះ របប​សាធារណរដ្ឋ បាន​ត្រូវ​ប្រកាស។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00