ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - បាតុកម្ម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៦​មីនា ១៩៧០
Published August 27, 2013
|
8 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​១៩៧០​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ជួប​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ ជាច្រើន គឺ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​ជំរុញ​​រដ្ឋាភិបាល​​ស្រោច​ស្រង់​ជាតិ​របស់​ឧត្តមសេនីយ​ លន់ នល់ និង​អ្នក​អង្គ​ម្ចាស់​ស៊ីសុវត្ថ សិរីមត្ត ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​ទម្លាក់​សម្តេច​ នរោត្តម សីហនុ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ​មីនា ១៩៧០។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00