ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ព្រឹត្តិការណ៍​ ថ្ងៃទី ១៨​មីនា​ឆ្នាំ ១៩៧០
Published August 20, 2013
|
6 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរ របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន សប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន សូម​និយាយ​រៀបរាប់ អំពី​ ដំណាក់កាល​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ សភា​ទាំង​ពីរ បាន​បោះ​ឆ្នោត​ទម្លាក់​សម្តេច នរោត្តម សីហនុ ពី​តំណែង​ប្រមុខ​រដ្ឋ។ នេះ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់ត្រា ព្រោះ​សម្តេច​ នរោត្តម សីហនុ នៅ​ពេលនោះ​មាន​អំណាច​ខ្លាំង​សំបើម​អស្ចារ្យ។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00