ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ ១៨​ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ (ភាគទី ២)
Published August 13, 2013
|
7 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន ​សូម​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​បន្ត ទៅ​លើ​ការវិវត្តន៍​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ស្រោចស្រង់​ជាតិ​ដឹកនាំ​ដោយ​ឧត្តមសេនីយ៍​លន់ នល់ និង​អ្នកអង្គម្ចាស់​ស៊ីសុវត្ថ សិរិមតៈ ​ដែលនាំ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ១៨​មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00