ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ១៨​មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ (ភាគទី១)
Published August 6, 2013
|
8 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន ​សូម​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​ទៅ​លើ​ការវិវឌ្ឍន៍​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ស្រោចស្រង់​ជាតិ​ ដឹកនាំ​ដោយ​ឧត្តមសេនីយ៍​ លន់ នល់ និង​អ្នកអង្គម្ចាស់​ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ។ ការដឹកនាំ​ដែល​​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ១៨​មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00