ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - សមិទ្ធិផល​សំខាន់ៗ​ក្នុង​របប​សង្គម​រាស្រ្ត​និយម​របស់​សម្តេច​នរោត្តម​សីហនុ
Published July 30, 2013
|
8 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes
  ពី​ឆ្នាំ ១៩៥៥ មកដល់ ឆ្នាំ ១៩៦៩ ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​របប​មួយ​ដែល​សម្តេច ​នរោត្តម សីហនុ ប្រសិទ្ធិនាម​ថា "សង្គម​រាស្រ្ត​និយម"។ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន​ សូម​ធ្វើការ​បរិយាយ​អំពី​សមិទ្ធិ​សំខាន់ៗ​ ដែល​ព្រះប្រមុខ​រដ្ឋ​ខ្មែរ សម្តេច ​នរោត្តម ​សីហនុ​ បាន​កសាង នៅ​ក្នុង​រយៈកាល​នេះ។
   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00