۱۹۱۸: قسمت سوم
Published April 5, 2020
|
25 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  یک بیماری گم‌شده.

  قبر‌های منجمد، نمونه‌های فراموش شده و جستجویی ۸۰ ساله برای یافتن بیماری مرگبار ۱۹۱۸

   

  🎵 موسیقی متن قسمت

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00