جنگ هاى فضايى – دو
Published April 24, 2019
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  جنگ‌های فضایی (۲) :‌ نبرد ماهواره‌ها
  داستان اشتباهی کوچک که آمریکا را در جنگ فضایی عقب انداخت و ماهواره‌ای کروی که مسیر تاریخ را تغییر داد!

  حامی: شرکت آروان

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00