جنگ‌های فضایی – یک
Published April 8, 2019
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  جنگ‌های فضایی (۱) :‌ نبرد موشک‌ها
  داستان رقابت دو دانشمند در گوشه های مختلف جهان که آرزوی یکسانی را در سر داشتند: سفر به فضا

  حامی: شرکت آروان
  http://bit.ly/2CYjFe0

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00