واکا
Published March 5, 2019
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  داستان گاوی که باعث درمان یکی از مرگبارترین بیماری‌های جهان شد و الاغی که این درمان را خراب کرد!
  ماجرای کشف واکسن را در استرینگ‌کست بشنوید!

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00