پساحقیقت – قسمت دوم
Published September 6, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  💡پساحقیقت:‌ قسمت دوم
  داستانی درباره اتاق‌های پژواک، اخبار جعلی و شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها وابسته به خطاهای ذهنی ما است!

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00