پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله
Published May 16, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  آیا جوابی برای پارادوکس اطلاعات وجود داره و آیا ما در یک شبیه‌سازی زندگی می‌کنیم؟
  در این قسمت ما به سراغ آخرین شر‌ط‌بندی هاوکینگ میریم و به واقعیتی که در اون هستیم شک میکنیم!

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00