نیروهای بنیادی – قسمت دوم – الکترومغناطیس
Published March 4, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  داستان کشف الکتریسیته، کشف مغناطیس و یکی شدن این نیروها با یک آزمایش ساده.
  داستانی درباره مایکل فارادی، آزمایشی ساده در یک شب کریسمسی و محاسباتی که جهان رو برای همیشه دگرگون کرد.

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00