سلول‌های جاودانه
Published January 9, 2018
|
0 min
  Download
  Add to queue
  Copy URL
  Show notes

  داستان یک بیمار سرطانی که سلول‌هایش جاودانه شده و جهان پزشکی را برای همیشه متحول کردند.

  سلول هایی که از ماه تا زمین و از آمریکا تا آسیا سفر کرده‌اند و باعث انقلابی در جهان علم شدند. سلول هایی که در همه مکان ها و همه فعالیت ها رده هایی از آن دیده می‌شود.

   15
   15
    0:00:00 / 0:00:00