پادکست فارسی واوکست / Vavcast
پادکست فارسی واوکست / Vavcast
Roshan Abady
تاریخچهٔ واژگان واوکست یه روایت از داستان کلماتی هست که خیلی برامون آشنا هستن، و هر روز باهاشون سروکار داریم. شنیدین که میگن وجه تسمیه این اسم چیه؟ اینبار روشن رفته سراغ ریشه بعضی کلمات و اگه داستانی دوروبرشون باشه در موردشون حرف میزنه
قسمت شش - پُلیس
قسمت شش از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ پُلیس ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Sep 28
8 min
Video
قسمت پنج - ویروس تاجدار
قسمت پنج از واوکست، در مورد لغات تشکیل دهندهٔ کوید-۱۹ VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Jun 18
8 min
قسمت چهار - ستاره
قسمت چهار از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ ستاره ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست https://www.buymeacoffee.com/NavCast https://hamibash.com/navcast :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Dec 31, 2019
16 min
قسمت سه - سپهر
قسمت سه از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ سپهر ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Oct 21, 2019
14 min
قسمت دو - انگل
قسمت دو از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ انگل ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Sep 12, 2019
12 min
قسمت یک - گاو
قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام
Jun 28, 2019
12 min