پرگار
پرگار
BBC Persian Radio
خشونت ورزی و فرهنگ ایرانی
51 minutes Posted Jan 19, 2016 at 3:30 am.
0:00
51:41
Download MP3
Show notes
آیا فرهنگ ایرانی بستر مناسبی برای خشونت ورزی ست؟ می توان گفت عدم حساسیت به خشونت در انظار عمومی، یا اعمال خشونت در کلام، از جمله نشانه های خشونت ورزی در فرهنگ ایرانی ست؟