پرگار
پرگار
BBC Persian Radio
همجنسگرایی، ژنتیک یا اکتسابی؟
51 minutes Posted Jan 12, 2016 at 2:50 am.
0:00
51:27
Download MP3
Show notes
همجنسگرایی ژنتیک است یا متاثر از عوامل محیطی؟ هویت جنسی فرد را چه چیز تعیین می کند؟