پرگار
پرگار
BBC Persian Radio
رضا شاه پهلوی
52 minutes Posted Jan 5, 2016 at 2:40 am.
0:00
52:38
Download MP3
Show notes
هفتاد سال پس از خلع رضا شاه پهلوی از سلطنت، مخالفان و موافقان او در این رای اتفاق نظر دارند که ایران کنونی هنوز متاثر است از میراثی که او بجا گذاشته. اما این میراث چیست؟