آوای کتابک
آوای کتابک
پایگاه ترویج خواندن کتابک
باز باران با ترانه در خاطره جمعی چند نسل از کودکان و بزرگسالان
9 minutes Posted Feb 29, 2020 at 5:13 am.
0:00
9:56
Download MP3
Show notes
شاید اگر روزی قرار باشد که شعر کودک و نوجوان را با خود شعر کودک و نوجوان تعریف کرد، نه کلامی افزون‌تر از آن گفت، می‌شود شعر «باز باران با ترانه» را معیاری برای تعریف شعر کودک با شعر کودک دانست. شعری که تا مرزهای خاطره جمعی چند نسل از ایرانیان که از ده سالگی یا پیش از این سن، این شعر را شنیده یا خوانده‌اند، رفته است و اکنون چون تک چراغی بر در خانه شعر کودک و نوجوان ایران می‌سوزد و نور می‌پراکند.
https://ketabak.org/9y442